Business Master Program: Field of Study “Entrepreneurship and Management” for entrepreneurs & CEOs (Duration: 5 months)

Klaus Veliu
Last Update December 23, 2023
0 already enrolled

About This Course

Business Master Program (5 months) – Training for Entrepreneurs and Executives: is a multidimensional training program of 5 months duration (41 classes), designed to equip entrepreneurs and managers with the skills and competencies needed to adapt to the complexity of modern business.

This multidimensional program offers a blend of theoretical and practical knowledge in a wide range of fields and practices.

By completing this program, you are not only investing in knowledge, but in a real and sustainable career, which equips you with the right skills and competencies (including managerial, marketing, financial, sales etc.) to work in different sectors, as well as in different management roles.

 

Key difference between the 3 and 5 months program:

The 3-month programs are integral parts of the 5-month curriculum, offering a path to developing critical competencies and skills. They are sufficiently comprehensive for professionals seeking to enhance their capabilities in specific business areas or roles.
In contrast, the 5-month programs offer a more extensive and holistic educational journey, suitable for those aiming for a broader understanding and skill set applicable to a wider range of business environments and leadership positions.
In summary, while both program durations at GEA academy offer a robust educational experience, the choice between them depends on one’s career aspirations, desired level of expertise, and the specific sector they wish to excel in.

Learning Objectives

Analiza e detajuar e tregut imobiliar shqiptar dhe e tendencave të tij.
Sipërmarrja në tregun e pasurive të paluajtshme.
Vlerësimi i pasurive të paluajtshme.
Regjistrimi i pasurive të paluajtshme.
Marrëdhëniet ligjore në rastin e trashëgimisë dhe transaksioneve të pronave.
Strategji marketingu dhe marketingu dixhital për të maksimizuar transaksionet imobiliare.
Si funksionon sipërmarrja imobiliare në shtetet e Amerikës Veriore.
Trajnimi i aftësive shitëse të pronave të paluajtshme.
Të gjitha format dhe pasojat ligjore që burojnë nga marrëdhëniet e pronave.
Vlerësimi i pasurive të paluajtshme me metodologji të përditësuar.
Zhvillimi urban i Tiranës dhe i zonave turistike.
Si mund të perdorim hartat elektronike, detajet hartografike dhe ndërtimore të pronave. Sistemi GIS.
Si zhvillohet një sipërmarrje online në fushën e pasurive të paluajtshme, strategjitë dixhitale, mënyrat e përdorimit të tools-ave.
💼Të gjitha ata që do të ndjekin këtë degë multidimesionale të imobiliares, do të përvetësojnë të gjitha njohuritë profesionale të tregut të pasurive të paluajtshme, e dhënë kjo nëpërmjet ‘case studies’ konkrete jo vetëm ndërkombëtare, por mbi të gjitha lokale.
📌Trajnerët janë jo vetëm profesorë të njohur të fushës, por kanë edhe përvoja të konsoliduara në sipërmarrje, të shkolluar ose trajnuar në vendet perëndimore: noterë, avokatë, gjykatës, arkitektë, vlerësues pasurish të paluajtshme, folës të njohur dhe motivues, sipërmarrës të njohur imobiliarë, menaxherë senior marketingu dhe shitjesh.

Requirements

  • Kushtet e Regjistrimit: Secili nga kandidatët që ka mbaruar shkollën e mesme, dhe është mbi 18 vjeç, ka diplomë Bachelor apo ka mbaruar Master Shkencor ose Profesional, pas realizimit të një interviste, është një kandidat i mundshëm për të kryer këtë edukim-trajnim.

Your Instructors

Klaus Veliu

0/5
20 Courses
0 Reviews
0 Students
See more

800.00

Level
Expert
Duration 82 hours
Enrollment validity: Lifetime
GEA Whatsapp

Don't have an account yet? Sign up for free