Business Master Program: Dega “Sipërmarrje dhe Menaxhim” për menaxherë & intrepreneurs (Kohëzgjatje 3 mujore)

Olger Melica
Last Update December 23, 2023
0 already enrolled

Rreth këtij kursi

Ky program është krijuar për të përmbushur nevojat e menaxherëve në një mjedis pune me ritme të shpejta.

Ai ruan qëllimin multidimensional të programit tonë 5 mujor, duke u fokusuar në aftësitë kryesore menaxheriale dhe ato të biznesit duke përfshirë fushat që janë kritike për drejtimin efektiv të biznesit.

Deri në fund të këtij programi, ju do të pajiseni me mjetet e duhura për të shkëlqyer në kompetenca dhe role të ndryshme të biznesit, duke çuar përpara karrierën tuaj dhe duke kontribuar në sistemet ku do të operoni.

 

Dallimi kryesor midis programit 3 dhe 5 mujor:

Programet 3-mujore janë pjesë përbërëse e kurrikulës 5-mujore, duke ofruar një rrugë drejt zhvillimit të kompetencave dhe aftësive kritike. Ato janë mjaftueshëm gjithëpërfshirëse për profesionistët që kërkojnë të rrisin aftësitë e tyre në fusha ose role specifike të biznesit.

Në të kundërt, programet 5-mujore ofrojnë një udhëtim arsimor më të gjerë dhe gjithëpërfshirës, të përshtatshëm për ata që synojnë një kuptim më të gjerë dhe grup aftësish të zbatueshme në një gamë më të gjerë mjedisesh biznesi dhe pozicionesh drejtuese.

Në përmbledhje, ndërsa të dyja kohëzgjatjet e programit në akademinë GEA ofrojnë një përvojë të fortë arsimore, zgjedhja midis tyre varet nga aspiratat e karrierës së dikujt, niveli i dëshiruar i ekspertizës dhe sektori specifik në të cilin dëshirojnë të shkëlqejnë.

Objektivat e të nxënit

Analiza e detajuar e tregut imobiliar shqiptar dhe e tendencave të tij.
Sipërmarrja në tregun e pasurive të paluajtshme.
Vlerësimi i pasurive të paluajtshme.
Regjistrimi i pasurive të paluajtshme.
Marrëdhëniet ligjore në rastin e trashëgimisë dhe transaksioneve të pronave.
Strategji marketingu dhe marketingu dixhital për të maksimizuar transaksionet imobiliare.
Si funksionon sipërmarrja imobiliare në shtetet e Amerikës Veriore.
Trajnimi i aftësive shitëse të pronave të paluajtshme.
Të gjitha format dhe pasojat ligjore që burojnë nga marrëdhëniet e pronave.
Vlerësimi i pasurive të paluajtshme me metodologji të përditësuar.
Zhvillimi urban i Tiranës dhe i zonave turistike.
Si mund të perdorim hartat elektronike, detajet hartografike dhe ndërtimore të pronave. Sistemi GIS.
Si zhvillohet një sipërmarrje online në fushën e pasurive të paluajtshme, strategjitë dixhitale, mënyrat e përdorimit të tools-ave.
💼Të gjitha ata që do të ndjekin këtë degë multidimesionale të imobiliares, do të përvetësojnë të gjitha njohuritë profesionale të tregut të pasurive të paluajtshme, e dhënë kjo nëpërmjet ‘case studies’ konkrete jo vetëm ndërkombëtare, por mbi të gjitha lokale.
📌Trajnerët janë jo vetëm profesorë të njohur të fushës, por kanë edhe përvoja të konsoliduara në sipërmarrje, të shkolluar ose trajnuar në vendet perëndimore: noterë, avokatë, gjykatës, arkitektë, vlerësues pasurish të paluajtshme, folës të njohur dhe motivues, sipërmarrës të njohur imobiliarë, menaxherë senior marketingu dhe shitjesh.

Kërkesat

  • Kushtet e Regjistrimit: Secili nga kandidatët që ka mbaruar shkollën e mesme, dhe është mbi 18 vjeç, ka diplomë Bachelor apo ka mbaruar Master Shkencor ose Profesional, pas realizimit të një interviste, është një kandidat i mundshëm për të kryer këtë edukim-trajnim.

Curriculum

50h

Moduli i Zhvillimit Personal

Moduli i Start-up-it

Moduli i Menaxhimit

Moduli i Sipërmarrjes

Moduli i Marketingut

Moduli i Marketingut Digjital & AI

Moduli i e-commerce (tregëtisë elektronike)

Muduli i Lidershipit ne biznes

Moduli i Shitjes dhe Aftësive negociuese

Moduli i BNj

Moduli i MIS (Menaxhimi i sistemeve të informacionit)

Moduli i Business Model Canvas

Moduli i Web-it

Moduli i Financës

Your Instructors

Olger Melica

0/5
4 Courses
0 Reviews
0 Students
See more

500.00

Niveli
Expert
Kohëzgjatja 50 orë
Enrollment validity: Lifetime
GEA Whatsapp

Don't have an account yet? Sign up for free