Business Master Program: Field of Study “Real Estate Expert and e-Properties” for entrepreneurs & Real Estate CEOs (Duration: 5 months)

Gea Instructor
Klaus Veliu
Last Update December 23, 2023
0 already enrolled

About This Course

Real Estate and E-Property Expert Program (5 months) – Training for Entrepreneurs and Executives is a multidimensional training program of 5 months duration (41 classes) designed for entrepreneurs and executives looking to excel and invest in the real estate sector.

This in-depth program covers everything from property listings and appraisals to the intricacies of real estate law, providing a multidimensional training experience.

The training equips you with the various skills and competencies (including managerial, marketing, financial, sales, etc.) for a successful business career in real estate, from traditional relationships to digital platforms.

 

Key difference between the 3 and 5 months program:

The 3-month programs are integral parts of the 5-month curriculum, offering a path to developing critical competencies and skills. They are sufficiently comprehensive for professionals seeking to enhance their capabilities in specific business areas or roles.
In contrast, the 5-month programs offer a more extensive and holistic educational journey, suitable for those aiming for a broader understanding and skill set applicable to a wider range of business environments and leadership positions.
In summary, while both program durations at GEA academy offer a robust educational experience, the choice between them depends on one’s career aspirations, desired level of expertise, and the specific sector they wish to excel in.

Learning Objectives

Analiza e detajuar e tregut imobiliar shqiptar dhe e tendencave të tij.
Sipërmarrja në tregun e pasurive të paluajtshme.
Vlerësimi i pasurive të paluajtshme.
Regjistrimi i pasurive të paluajtshme.
Marrëdhëniet ligjore në rastin e trashëgimisë dhe transaksioneve të pronave.
Strategji marketingu dhe marketingu dixhital për të maksimizuar transaksionet imobiliare.
Si funksionon sipërmarrja imobiliare në shtetet e Amerikës Veriore.
Trajnimi i aftësive shitëse të pronave të paluajtshme.
Të gjitha format dhe pasojat ligjore që burojnë nga marrëdhëniet e pronave.
Vlerësimi i pasurive të paluajtshme me metodologji të përditësuar.
Zhvillimi urban i Tiranës dhe i zonave turistike.
Si mund të perdorim hartat elektronike, detajet hartografike dhe ndërtimore të pronave. Sistemi GIS.
Si zhvillohet një sipërmarrje online në fushën e pasurive të paluajtshme, strategjitë dixhitale, mënyrat e përdorimit të tools-ave.
💼Të gjitha ata që do të ndjekin këtë degë multidimesionale të imobiliares, do të përvetësojnë të gjitha njohuritë profesionale të tregut të pasurive të paluajtshme, e dhënë kjo nëpërmjet ‘case studies’ konkrete jo vetëm ndërkombëtare, por mbi të gjitha lokale.
📌Trajnerët janë jo vetëm profesorë të njohur të fushës, por kanë edhe përvoja të konsoliduara në sipërmarrje, të shkolluar ose trajnuar në vendet perëndimore: noterë, avokatë, gjykatës, arkitektë, vlerësues pasurish të paluajtshme, folës të njohur dhe motivues, sipërmarrës të njohur imobiliarë, menaxherë senior marketingu dhe shitjesh.

Requirements

  • Kushtet e Regjistrimit: Secili nga kandidatët që ka mbaruar shkollën e mesme, dhe është mbi 18 vjeç, ka diplomë Bachelor apo ka mbaruar Master Shkencor ose Profesional, pas realizimit të një interviste, është një kandidat i mundshëm për të kryer këtë edukim-trajnim.

Your Instructors

Gea Instructor

0/5
2 Courses
0 Reviews
0 Students
See more

Klaus Veliu

0/5
20 Courses
0 Reviews
0 Students
See more

800.00

Level
Expert
Duration 82 hours
Enrollment validity: Lifetime
GEA Whatsapp

Don't have an account yet? Sign up for free